سردخانه

سردخانه


سردخانه

 
سردخانه های صنعتی به مجموعه دستگاه ها و تجهیزاتی گفته میشود که شرایط لازم و کافی برای نگهداری محصولات فاسد شدنی مانند مواد غذایی ،محصولات کشاورزی و دارویی و...را دارا میباشند که  از نظر دما شرایط مساعدی جهت انجام این کار را دارند