تهویه مطبوع
تهویه مطبوع مناسب

تهویه مطبوع مناسب

پارت اول : چه سیستم تهویه ای برای محل کار یا منزل شما مناسب است؟
۱۳۹۸/۰۲/۱۶

چه سیستم تهویه ای برای محل کار یا منزل شما مناسب است؟
 
 
انتخاب  صحیح نوع سیستم تهویه مطبوع جهت یک فضا یا ساختمان یک تصمیم بسیار مهم است . اصلی ترین مسائلی که باید در طراحی سیستم تهویه مطبوع مد نظر قرار گیرد عبارتند از:
 
1.  طرح  فضا یا ساختمان ، هدف ، موقعیت مکانی
 
2.  ویژگی های محیطی   ساختمان مانند :  دما ، رطوبت ، باد، تابش، آفتاب ، سایه
 
3. نوع بار حرارتی داخل ساختمان ، ساکنین ، چراغ ها
 
4. میزان توانایی ساختمان در ذخیره کردن حرارت اکتسابی
 
5. تعیین ظرفیت پیش سرمایش برای کاهش  اندازه دستگاههای تهویه مطبوع و یا سرمایش جزئی ساختمان
 
6. ویژگی های فیزیکی  فضا یا ساختمان از نظر تطبیق با سیستم تهویه مطبوع ،تجهیزات و تنظیم عملکرد سیستم تحت بار حرارتی جزئی
 
7.توانایی مالی شخصی یا سازمان سرمایه گذار
 
 
 
 
 
 

کلمات کلیدی :تهویه مطبوع،تهویه،خرید سیستم تهویه مطبوع،طراحی سیستم تهویه مطبوع،تهویه مطبوع مناسب،تهویه مطبوع چیست؟