سیستم خنک کننده جذبی
سیستم خنک کننده جذبی

سیستم خنک کننده جذبی

شیوه کارکرد سیستم خنک کننده جذبی
۱۳۹۶/۱۲/۲۱

سیستم خنک سازی جذبی چگونه کار میکند؟
 
کارکرد سیستم خنک کننده جذبی بر پایه دو قاعده فیزیکی زیر میباشد:
 
1.عملی که باعث خنک شدن میشود و آن تبخیر آب است که انرژی گرمایی را از سیستم دفع میکند.
 
2.ماده ای که آب را به راحتی جذب میکند و آن لیتیوم برومید است که به عنوان یک محلول قوی میباشد.
 
این محلول از بخش جذب کننده به سمت ژنراتور پمپاژ میشود که در این بخش با گردش معمولی حرارت در مبدل حرارتی دمای ژنراتور به نقطه ی جوش رسیده است وبخار آب از درون محلول رقیق آزاد شده و در چگالش گر جریان می یابد؛بخشی که گرما از چرخه ی آب
 
 چیلرگرفته شده و بخار با تراکم خود تبدیل به مایع می شود.
 
به علت جداشدن  جزئی محلول لیتیوم برومید ازآب در زمان  جوشیدن در ژنراتور، نسبت لیتیوم برومید در محلول باقی مانده افزایش می یابد. این محلول غلیظ تر از ژنراتور به سمت جذب کننده ها جریان پیدا می کند و در سطح مبدل منحنی شکل جذب کننده پخش می شود.
 
چون آب چرخه ی چیلر در محوطه ی مارپیچ جذب کننده جریان پیدا می کند، فشار بخار نسبتا کمی در اتاق بخار و جذب کننده ایجاد می شود و این به خاطر غلظت بالای محلول لیتیوم برومید است. و وقتی ماده ی چیلری که از چگالش گر می آید، در محوطه ی منحنی شکل تبخیرگر جریان یابد، سرانجام با محیط زیست در تماس خواهد بود.
 
محلول غلیظ، بخار ماده ی چیلر را از تبخیرگر جذب می کند. چون مایع چیلر از حالت خود به بخار تبدیل می شود و انرژی را از بخار آب سردی که در مبدل تبخیرگر در چرخش است می گیرد، این استخراج گرما باعث تولید آب سرد می شود.
 
به علت اینکه  بخار مایع سردکننده جذب می شود، محلول غلیط به فرمت رقیق خود برمی گردد. در فرمت سرد خود، در مخزن جذب کننده ها جمع می شود و بعد از آن  با پمپاژ محلول برای جوشیدن دوباره به ژنراتور برگردانده می شود، بنابراین به طور مداوم چرخه ی خنک سازی تکرار می شود.
 
 
 
 
 
 

کلمات کلیدی:احداث سردخانه،سردخانه،انواع سردخانه،ساخت سردخانه،انواع سردخانه،سردخانه صنعتی،ساخت سردخانه صنعتی